Πως να μελετάτε το Βιβλικό Μάθημα

Η μελέτη των Βιβλικών Μαθημάτων είναι εύκολη και χρήσιμη. Αυτό που μόνο χρειάζεστε εκτός αυτού του βιβλιαρίου, είναι η Αγία Γραφή σας της μετάφρασης της Βιβλικής Εταιρείας και το Επιστήμη και υγεία. Κάθε Βιβλικό Μάθημα αποτελείται από περικοπές αυτών των δύο βιβλίων.

Αρχίστε διαβάζοντας το Χρυσούν εδάφιον και την Ανάγνωση εναλλάξ από το Τριμηνιαίο Περιοδικό (αυτές οι περικοπές είναι από την Αγία Γραφή και προσδίδουν το νόημα που υπάρχει στο υπόλοιπο Μάθημα-Κήρυγμα).

Κατόπιν προχωρείτε διαβάζοντας τις βιβλικές περικοπές του πρώτου τμήματος, στη συνέχεια διαβάζετε τις αντίστοιχες περικοπές από το Επιστήμη και υγεία. Έπειτα, διαβάζετε τα υπόλοιπα τμήματα κατά τον ίδιο τρόπο. Κάθε τμήμα αναπτύσσει και μια διαφορετική όψη του θέματος της εν λόγω εβδομάδας.

 

Όταν Διαβάζετε από την Αγία Γραφή.

θα παρατηρήσετε ότι τα βιβλία της Αγία Γραφής εμφανίζονται συντετμημένα. Εάν δεν είστε εξοικειωμένος με την συντετμημένη γραφή, μπορείτε να ελέγξετε από τον πίνακα των περιεχομένων, τα πλήρη ονόματα.

Κάθε περικοπή από την Αγία Γραφή, ακολουθείται από αριθμούς. Ο αριθμός που βρίσκεται πριν από την διπλή τελεία, παραπέμπει στο Κεφάλαιο της Αγίας Γραφής. Οι αριθμοί που σημειώνονται μετά απ’ αυτήν, παραπέμπουν στα εδάφια που αναφέρονται στο Μάθημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις* θα συναντήσετε κυρτά γράμματα που ακολουθούν τους αριθμούς των περικοπών του Τριμηνιαίου Περιοδικού. Σ’ αυτή την περίπτωση, αρχίζετε να διαβάζετε με την πρόταση στην οποία συναντάτε για πρώτη φορά την λέξη ή την φράση αυτή, από την Αγία Γραφή, εκτός εάν υπάρχει κάποια διαφορετική υπόδειξη.

Η λέξη Αμήν, πρέπει να διαβάζεται, εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά στο Τριμηνιαίο Περιοδικό.

Η λέξη Διάψαλμα δεν διαβάζεται. Οι αριθμοί που αφορούν κεφάλαια και περικοπές δεν διαβάζονται επίσης.

 

Όταν διαβάζετε από το Επιστήμη και υγεία .

Οι περικοπές από το Επιστήμη και υγεία που υποδεικνύονται στο Τριμηνιαίο Περιοδικό, εμφανίζονται με τον αριθμό της σελίδας και πριν την διπλή τελεία ακολουθούν οι αριθμοί των γραμμών που πρόκειται να διαβαστούν. (Οι γραμμές του Επιστήμη και υγεία είναι αριθμημένες στα περιθώρια.) Εάν σε κάποια γραμμή αρχίζουν περισσότερες της μιας πρότασης, τότε αρχίστε το διάβασμα από την πρώτη πρόταση, εκτός εάν υπάρχει κάποια διαφορετική υπόδειξη. Επίσης, όταν ύστερα από μια περικοπή ακολουθεί μια λέξη με κυρτά γράμματα, αρχίστε με την πρόταση στην οποία συναντάτε για πρώτη φορά την λέξη ή την φράση αυτή, στο κείμενο του Επιστήμη και υγεία. Διαβάστε μέχρι το τέλος κάθε παραγράφου, έστω και εάν συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα, εκτός εάν υποδεικνύεται ειδικά, το τέλος της περικοπής.

Όταν διαβάζεται μεγαλοφώνως το Μάθημα-Κήρυγμα, οι Ρωμαϊκοί αριθμοί που προηγούνται από τις παραγράφους των βασικών σημείων της Χριστιανικής Επιστήμης, (σελίδες 330-340) δεν πρέπει να αναφέρονται, εκτός όταν διαβάζονται οι θρησκευτικές αρχές (σελ. 497), στο σύνολό τους.